• Máte podezření na protiprávní jednání?

  Neváhejte a nahlaste jej!

   

  Co můžete nahlásit prostřednictvím našeho interního oznamovacího kanálu?

  • Protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či porušení právních předpisů ČR nebo EU.

  • Při podání takového oznámení se od Vás očekává, že budete mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace jsou v době učinění oznámení pravdivé. Vědomě nepravdivá oznámení mohou vést k disciplinárním postihům. Podání vědomě nepravdivých oznámení také může naplnit skutkovou podstatu přestupku podle českého práva, za který může být uložena pokuta až 50.000 Kč.

  Jak učinit oznámení?

  1. E-mailem: whistleblowing@epsorting.cz

  2. Písemně:
   na doručovací adresu Společnosti k rukám Příslušné osoby:
   Enter-Prise Sorting, s.r.o.
   třída Míru 92
   530 02 Pardubice
   na obálku uvést "Whistleblowing - NEOTVÍRAT"

  3. Telefonicky: na kontakty uvedených Příslušných osob
  4. Při osobním jednání: termín bude sjednán s Příslušnou osobou nejpozději ve lhůtě 14 dní od odeslání oznámení

  Komu oznámení zaslat?

  Pro příjem oznámení byly určeny Příslušné osoby:

  • Klára Krejčí, HR Supervisor, tel.: 775 743 013
  • Ing. Jana Bulisová: HR Manager, tel.: 775 743 001

  (společně dále jen "Příslušné osoby" či "Příslušná osoba")

  Společná e-mailová adresa pro přijímání oznámení: whistleblowing@epsorting.cz

  Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost.

  Jaký je další postup?

  Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí Oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho hlášení spadá pod definici hlášení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náleží. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

  Příslušná osoba bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen Příslušným osobám. V případě, že nebude možno pokračovat dále v šetření, aniž by došlo ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám, bude Příslušná osoba oznamovatele o tomto informovat a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

  To neplatí v případech, kdy identita oznamovatele bude vyžádána orgány veřejné moci. Příslušná osoba však musí o této skutečnosti oznamovatele předem vyrozumět, a to společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

  V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost Oznámení a další rozhodné skutečnosti. Příslušná osoba poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Příslušná osoba prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Příslušná osoba vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

  Proti oznamovateli nebudou aplikována odvetná opatření v případě, že toto Oznámení bude učiněno v dobré víře a bez očekávání finančního protiplnění. V případě, že Oznámení splňuje definici dle § 2 odst. 1 ZoOO, bude se na oznamovatele vztahovat ochrana tímto zákonem stanovená. V takovém případě lze Oznámení učinit i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. To neplatí v případě skutečností, které spadají pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy orgánem příslušným pro řešení hlášení je Finančně analytický útvar.