• 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je společnost Enter-Prise Sorting s.r.o. (dále jen „EPS“) a objednatele (dále jen „Zákazník“) při poskytování služeb dle smlouvy o poskytnutí kontrolních, třídících, a opravných služeb (dále jen „Smlouva“).

  1.2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí Smlouvy uzavřené mezi EPS a Zákazníkem přičemž neupraví-li smluvní strany svoje práva a povinnosti odchylně od těchto obchodních podmínek, aplikují se na vzájemný právní vztah mezi EPS a Zákazníkem tyto obchodní podmínky.

  1.3. Tyto VOP je EPS oprávněna jednostranně změnit. Nové znění VOP umístí na svých internetových stránkách a informaci o novém znění umístí do sekce Aktuality. Pokud Zákazník do 10 dnů vyjádří vůči EPS písemně svůj nesouhlas s novým zněním VOP, smluvní vztah mezi Zákazníkem a EPS se bude řídit dosavadním zněním VOP.

  1.4. Hovoří-li se v těchto VOP o písemné formě, pak je písemná forma zachována i při použití elektronické pošty.

  2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  2.1. K uzavření Smlouvy dochází na základě písemné objednávky Zákazníka a její následné písemné akceptace ze strany EPS, přičemž písemné forma je zachována i při použití elektronické pošty.

  2.2 Za přijetí objednávky ze strany EPS se považuje i odpověď s dodatkem či odchylkou, která nemění podstatným způsobem podmínky nabídky. Přijetí ze strany Zákazníka s dodatkem či odchylkami se vždy považuje za nový návrh na uzavření Smlouvy.

  2.3. Tento článek se nepoužije v případě, že smluvní strany mezi sebou uzavřely písemnou rámcovou smlouvu, kterou se řídí uzavírání jednotlivých dílčích Smluv.

  3. Spolupráce smluvních stran PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  3.1. EPS se zavazuje poskytovat své služby v rozsahu 24/7, tedy v režimu nepřetržitého příjmu zakázek. Tato služba je však zaručena jen v případě telefonického kontaktu na následujících telefonních číslech: 775 743 000, 775 743 001, 775 753 002, 775 420 918.

  3.2. EPS se zavazuje dodržovat dohodnuté pracovní instrukce. EPS se zavazuje poskytnout své služby prostřednictvím svých pracovníků – quality inspektorů (dále jen „QI“), kteří jsou vyškoleni na kontrolu kvality, bezpečnost práce a znají Kodex pracovníka EPS.

  3.3. Zákazník se zavazuje poskytnout EPS součinnost při realizaci zakázky v dostatečném rozsahu a v míře nezbytně nutné podle požadavků EPS. V případě poskytování služeb v sídle či provozovně Zákazníka vytvoří Zákazník vhodné podmínky k poskytnutí služby – jedná se zejména o dostatečný a bezpečný pracovní prostor, dostatečné osvětlení, zázemí k oddychu o přestávkách, zázemí k uschování osobních věcí a veškeré další podmínky nezbytné k provedení služby.

  3.4. V případě, že Zákazník nevytvoří vhodné podmínky, tak aby bylo vyhověno požadavkům BOZP a EPS vznikne z tohoto důvodu odpovědnost za správní delikt, zavazuje se Zákazník nahradit škodu ve výši udělené pokuty.

  3.5. V případě, že Zákazník nevytvoří vhodné podmínky a v důsledku porušení této povinnosti utrpí zaměstnanec EPS pracovní úraz, zavazuje se Zákazník nahradit EPS takto vzniklou škodu.

  3.6. EPS se zavazuje zajistit poskytování služeb podle těchto pravidel:

  3.6.1. EPS se zavazuje neprodleně po příjmu zakázky zahájit činnosti směřující k provedení služby.

  3.6.2. EPS se zavazuje přizpůsobit poskytování služeb směnnému provozu Zákazníka, bylo-li tak ujednáno.

  3.6.3. EPS se zavazuje zajistit příslušný tým pracovníků dle požadavků Zákazníka na objem kontrolovaných výrobků, počet sledovaných parametrů a vad a lhůty pro realizaci služeb. Zákazník ve své objednávce uvede odhadovaný počet QI, ale je na úvaze EPS jaký počet QI vzhledem k parametrům zakázky použije.

  3.6.4. V případě mimořádného objednání, je EPS schopno garantovat poskytnutí služby prostřednictvím 2 QI do 2 hodin v době 6:00 – 22:00 a do 3 hodin od objednání v době od 22:00 – 6:00. V případě mimořádného objednání vyžadujícího použití více než dvou QI bude EPS do 0,5 hodiny po obdržení objednávky informovat Zákazníka, jak je EPS schopno naplnit tyto požadavky. Tato informace bude předána ve formě akčního plánu s body:

  • Odhadovaný Počet QI
  • Čas zahájení činnosti
  • Veškeré sporné body, které mohou ohrozit obsazení zakázky.

  3.6.5. EPS se zavazuje, že všechna jejich měřidla, používaná v prostorách Zákazníka, mají platnou kalibraci a EPS je schopna na vyžádání předložit záznamy o jejich kalibraci.

  3.7. Zákazník bude předávat pokyny ohledně sledovaných parametrů a vad a jiné další pokyny důležité pro řádné provedení služeb výhradně vedoucímu zaměstnanci určenému EPS.

  3.8. EPS vytváří v průběhu poskytování služeb, denně podrobný report o počtu zpracovaných / nevyhovujících kusů a výkaz odpracovaných hodin. Tyto reporty a výkazy poté EPS předává odpovědnému pracovníkovi zákazníka.

  3.9. Po řádném ukončení poskytování služeb, popř. ve stanovených intervalech zpracovává EPS souhrnný report, který předá zákazníkovi. Na základě odsouhlaseného souhrnného reportu vystaví EPS fakturu, kterou vyúčtuje cenu za poskytnuté služby.

  3.10. Zákazník je povinen odsouhlasit nebo v případě nesrovnalostí rozporovat výkazy a reporty (včetně souhrnného reportu) do 7 dnů od jejich převzetí. V případě, že tak v této lhůtě neučiní, nastává nezrušitelná právní fikce, že zákazník report či výkaz odsouhlasil a tento je správný.

  4. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cena za poskytnuté služby bude vyúčtována na základě faktury s veškerými náležitostmi daňového dokladu vč. DPH se splatností do 30 dní od vystavení faktury.

  4.2. Zákazník je povinen za služby platit v souladu s platným smluvním Ceníkem.

  4.3. EPS je oprávněna účtovat čas vzniklý při prostojích zaviněných na straně Zákazníka, a to ve stejné výši jako kdyby byla v tuto dobu služba poskytována.

  4.4. V případě Zákazníkova požadavku na použití speciálních pracovních pomůcek, které je nutno pronajmout, bude cena pronájmu přeúčtována zákazníkovi v plné výši, za podmínky že Zákazník předem pronájem takových pomůcek a cenu pronájmu písemně schválil.

  4.5. V případě prodlení se zaplacením úplaty je Zákazník povinen zaplatit EPS úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zákazníka se jím zaplacené částky započítávají nejprve na úroky z prodlení a následně na nejdříve splatné dluhy.

  4.6. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením úplaty, je EPS oprávněna přerušit provádění sjednaných prací do doby řádného zaplacení úplaty. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením úplaty delším než 30 dnů je EPS oprávněna od Smlouvy odstoupit.

  5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  5.1. EPS odpovídá za vady poskytovaných služeb. Vadou se rozumí provedení služby v rozporu s objednávkou. Za vadu služby se nepovažuje vyskytnutí se vad na zboží, jejichž kontrola nebyla ve Smlouvě sjednána.

  5.2. Vzhledem k tomu, že služba poskytovaná EPS závisí na lidském faktoru, bude v případě výskytu vady poskytovaných služeb v podobě nižší účinnosti kontroly vypracováno nápravné opatření (tedy dokument, který popisuje, jaká vada se vyskytla, co je příčinou a jak je vadu možné odstranit) a následně bude vada kompenzována jedním z těchto opatření:

  • bezplatným opakovaným poskytnutím služby (přetřídění podezřelé dávky),
  • sleva z ceny za poskytnuté služby, konkrétně na odpracované hodiny na zakázce, kde se vyskytly vady poskytovaných služeb, přičemž výše slevy bude určena v závislosti na množství a charakteru vyskytnuvších se vad.

  5.3. Právo volby mezi opatřeními má EPS, pokud se v jednotlivém případě se Zákazníkem nedohodne jinak.

  5.4. Vada služeb poskytovaných EPS musí být ze strany Zákazníka jednoznačně prokázána a doložena.

  5.5. EPS poskytuje záruku za kvalitu poskytnutých služeb o délce 2 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet ode dne poskytnutí služby (tj. ukončení prací, předání zakázky a odeslání souhrnného reportu, ve kterém EPS uvede, že služba byla dokončena). Reklamaci poskytovaných služeb je Zákazník povinen doručit EPS nejpozději v první den následující po dni, v němž záruční doba uplynula; za vady uplatněné později EPS neodpovídá.

  6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

  6.1. Odpovědnost Smluvních stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  6.2. Žádná ze Smluvních stran neponese odpovědnost za prodlení v plnění závazků podle Smlouvy, pokud je takové prodlení prokazatelně způsobeno zásahem vyšší moci. Za zásah vyšší moci bude pro účely této Smlouvy považována zejména válka, požár, povodeň, výbuch, nehoda, sabotáž či náhlá dopravní situace. Smluvní strana je však povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu, že taková skutečnost nastala a posléze, že taková skutečnost pominula.

  6.3. EPS je pro případ vzniku škody, způsobené zákazníkovi v důsledku činnosti EPS, pojištěna u pojišťovny ČPP do částky 20 000 000 Kč.

  7. VZÁJEMNÉ NEPŘEBÍRÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

  7.1. Smluvní strany se zavazují, bez předchozí dohody neoslovovat zaměstnance druhé smluvní strany s jakoukoliv nabídkou na uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ani o uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se zaměstnancem druhé smluvní strany nevést žádná formální či neformální jednání. Případná dohoda o uvolnění zaměstnance bude obsahovat finanční kompenzaci druhé smluvní straně, minimálně ve výši 30.000,- Kč, dle konkrétního zaměstnance.

  7.2. Při porušení povinnosti uvedené v bodu 7.1. těchto VOP je smluvní, strana která svou povinnost porušila, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,‑ Kč, a to za každé jednotlivé porušení Tím není dotčeno ani omezeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody.

  8. UTAJENÍ PODKLADŮ A INFORMACÍ

  8.1. Smluvní strany se zavazují zachovat tajnost důvěrných informací jakkoliv získaných o druhé smluvní straně a její činnosti při plnění předmětu Smlouvy, a to jak prostřednictvím vlastních zaměstnanců či smluvních partnerů Smluvní strany se zavazují, že tyto osoby o důvěrných informacích a povinnosti uchovávat je v tajnosti dostatečně poučí a dostatečně smluvně a technicky zajistí jejich utajení.

  8.2. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. Smluvní strany mohou sdělit tyto důvěrné informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění Smlouvy.

  8.3. Důvěrnými informacemi se pro účely Smlouvy rozumí zejména veškeré informace, které se strany dozvěděly v souvislosti s výkonem činnosti u zákazníka a dalšími jednáními s druhou stranou. Jedná se o všechna data, o kterých se dozví EPS v souvislosti se zpracováním dat Zákazníka a naopak.

  8.4. Za každé jednotlivé prokazatelné porušení povinností uvedených v tomto článku se smluvní strana, jenž povinnost porušila, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Tím není dotčeno ani omezeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody.

  8.5. Smluvní strany se zavazují uchovávat tajnost důvěrných informací i po ukončení účinnosti Smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými.

  9. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

  9.1. Smlouva a veškerá ujednání mezi EPS a Zákazníkem se řídí českým právním řádem a to především dle ustanovení § 2586 následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  9.2. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo se vztahují k jejímu porušení, zrušení nebo neplatnosti, budou smluvními stranami řešeny předně smírně. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení jakéhokoli sporu, budou tyto spory řešeny obecným soudem. Všechny spory vyplývající ze Smlouvy a se Smlouvou související se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice. Smluvní strany se dále dohodly, že místně příslušným soudem je soud dle sídla EPS.